Contact
Telefon: 0246-212038
Fax: 0246-219313
E-mail: dadr_giurgiu@yahoo.com

Direcţia pentru Agricultură Județeană Giurgiu este serviciu public deconcentrat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin care se asigură, la nivel judeţean, de aplicarea politicilor şi strategiilor din domeniul de activitate al ministerului.

Organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Agricultură Județeană Giurgiu este reglementată de prevederile Hotărârii Guvernului nr.725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, Hotărârii Guvernului nr.751/2010 privind măsurile de reorganizare a Direcţiei pentru Agricultură Județeană Giurgiu, precum şi stabilirea numărului de posturi, ale Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.2001/2010 privind aprobarea structurii organizatorice-cadru a direcţiilor pentru agricultură , precum şi ale Legii Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Direcţia pentru Agricultură Județeană Giurgiu este serviciu public deconcentrat, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi este condus de un director executiv. Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Județeană Giurgiu este ordonator secundar de credite şi răspunde de realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi de folosirea creditelor bugetare, conform prevederilor Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Structura organizatorică cadru a Direcţiei pentru Agricultură Județeană Giurgiu este cea aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.2001/2010 privind aprobarea structurii organizatorice cadru a Direcţiei pentru Agricultură Județeană Giurgiu.

Direcţia pentru Agricultură Județeană Giurgiu are în structura sa un serviciu şi un compartiment subordonate directorului executiv.

Compartimentele funcţionale din structura Direcţiei pentru Agricultură Județeană Giurgiu sunt coordonate tehnic de direcţiile generale şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Relaţiile ierarhice şi coordonarea compartimentelor, precum şi relaţiile funcţionale şi de colaborare din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Județeană Giurgiu se realizează potrivit structurii organizatorice aprobate.

În cadrul Direcţiei pentru Agricultură Județeană Giurgiu funcţionează Unitatea Fitosanitară – unitate fără personalitate juridică, iar în subordine funcţionează Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice – unitate cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, al căror buget se aprobă de conducătorul acestora, cu acordul directorului executiv, în calitate de ordonator de credite ierarhic superior.